code

Banksia at Bondi.....................Brighton Boulevard, Bondi Beach, Sydney

Friday, August 30, 2013